Thông báo chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015  
Cập nhật: 20/09/2016
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin đính chính lịch chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03A/TL-NQ-HĐQT ngày 12/09/2016, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã có thông báo số 359/VNLL-TCHC ngày 16/09/2016  về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức :  27/09/2016
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức là:  18/10/2016. 
Tuy nhiên theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 như Thông báo số 359/VNLL-TCHC ngày 16/09/2016 không kịp thời gian để Trung tâm lưu ký chứng khoán hoàn tất thủ tục chốt danh sách. Vì vậy, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin thay đổi lịch chốt danh sách và chi trả cổ tức như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015:  04/10/2016
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức là:  25/10/2016.
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam gửi lại Thông báo số 365/VNLL-TCHC ngày 19/09/2016 thay thế cho Thông báo số 359/VNLL-TCHC ngày 16/09/2016, (Chi tiết nội dung đề nghị Quý cổ đông xem trong file đính kèm).

Trân trọng thông báo!
NQ HĐQT Công ty
Thông báo chốt DS

Trân trọng./.