Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016  
Cập nhật: 15/07/2016
Lượt xem: 2
Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
(Vui lòng mở file đính kèm)
BCQT 6 tháng đầu năm.pdf
Trân trọng./.