Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016  
Cập nhật: 14/07/2016
Lượt xem: 2
Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
(Vui lòng mở file đính kèm)
Lua chon don vi KT 2016.pdf
Trân trọng./.