Văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quan trọng của Vinalines Logistics Việt Nam
Vinalines Logistics là nơi thu hút những con người ưu tú, chuyên nghiệp, được đào tạo và có trách nhiệm, có bản lĩnh và tinh thần cầu tiến, mong muốn đóng góp cho xã hội và hoàn thiện phát triển bản thân.
Chi tiết
Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp có một cách văn hóa ứng xử riêng, mang đặc điểm riêng, phù hợp với văn hóa ứng xử của cộng đồng. Sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với việc xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Chỉ khi đó doanh nghiệp mới có phát triển bền vững Chi tiết